571. BARBARA POLAJNAR

Pedagoginja, producentka in performerka, Maribor
samozaposlena v kulturi, pedagoginja, producentka, performerka, Maribor